کلیه حساب ها به نام علی کریم پور می باشد:
نام بانک شماره کارت شماره حساب
ملی 6037997340478438 0108376161006
ملت 6104337910617834 4162963464
پارسیان 6221061061405454 80023355138
صادرات 6037691575247390 0334943937000
مهر ایران 6063731046191038 -
آینده 6362141085405091 -
سپه 5892101084371687 -